Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Definicje:
  1. Sprzedawca oznacza Michała Burdę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą estruktorzy Michał Burda z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 43 01-161 Warszawa, REGON: 364179161, NIP: 8733221451, e-mail: czesc@crata.pl.
  2. Klient oznacza osobę fizyczną zamierzającą dokonać lub dokonującą zakupów w Sklepie
  3. „Konsument” ​– ​osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
  4. Konto Klienta oznacza indywidualny panel Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczony loginem i hasłem, służący do nabywania produktów za pośrednictwem Sklepu internetowego
  5. Regulamin oznacza niniejszy dokument
  6. Sklep / Sklep Internetowy oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem crata.pl
  7. Kodeks cywilny oznacza ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  8. Newsletter oznacza elektroniczną usługę dystrybucyjną świadczoną przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.
  9. Produkt oznacza dostępną w Sklepie Internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży Produktu zawieraną albo zawartą między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  11. Usługa elektroniczna oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  12. Usługobiorca oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osobę fizyczną posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.crata.pl  prowadzony jest przez Michała Burdę, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą estruktorzy Michał Burda z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, REGON: 364179161, NIP: 8733221451, e-mail: czesc@crata.pl
 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 3. Zdjęcia i opisy towarów, znaki towarowe oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich.
 4. Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

II. Konto klienta

 1. Klient w celu założenia Konta klienta dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim adres e-mail i hasło lub logując się do swojego konta w serwisie społecznościowym Facebook klikając w przycisk „Zaloguj się Facebookiem” (logowanie Klienta przez Facebook) lub Instagram klikając w przycisk „Zaloguj się Instagramem” (logowanie Klienta przez Instagram). Formularz stanowi ofertę Sprzedawcy skierowaną do przyszłego Klienta w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie. Do wysłania formularza i zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie niezbędna jest akceptacja Polityki prywatności.
 2. Sprzedawca informuje, że rejestracja Klienta przez serwis społecznościowy Facebook lub Instagram wiąże się z uzyskaniem przez Sklep dostępu do informacji znajdujących się na koncie Klienta w serwisie społecznościowym Facebook lub Instagram, a także, że informacje te będą przechowywane przez Sklep. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykorzystywania danych pochodzących z konta w serwisie Facebook lub Instagram, należy zapoznać się z postanowieniami Polityki, jak również z polityką prywatności serwisu Facebook lub Instagram.
 3. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego Klienta. Hasło można zmienić w Koncie klienta poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła.
 4. Loginem użytkownika jest podany przy rejestracji adres e-mail Klienta.
 5. Założenie Konta klienta jest bezpłatne i dobrowolne.
 6. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie. Klient ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z formularza zamówienia.
 7. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 8. Klient powinien starannie przechowywać swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.
 9. Po założeniu Konta Klient ma możliwość: edycji swoich danych, w tym dodania innego adresu do doręczeń zamówień niż adres wskazany w formularzu.

III. Składanie zamówień oraz zawieranie umowy

 1. Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia zamówienia:
  1. po wcześniejszej rejestracji, za pośrednictwem Konta Klienta, logowania przez Facebooka lub Instagrama
  2. bez rejestracji, za pośrednictwem formularza zamówienia
  3. drogą mailową poprzez wysłanie zamówienia na adres mailowy: czesc@crata.pl;
  4. telefonicznie, pod numerem telefonu: +48 579 928 396
 4. Dokonywanie zamówień w sposób określony w pkt 3 ppkt 1), 2) i 3) możliwe jest przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, zaś telefonicznie pkt 3, ppkt 4) od poniedziałku do piątku w godzinach 9:30 – 16:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Wszystkie ceny Towarów podawane są w walucie złoty polski (PLN) oraz w kwocie brutto, tj. z uwzględnionym podatkiem VAT. Ceny Towarów nie zawierają wliczonych kosztów dostawy, które podawane są osobno, w koszyku Sklepu.
 6. W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 7. Klient posiadający Konto klienta, po zalogowaniu się i po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania sposobu dostawy i metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 8. Klient nieposiadający Konta klienta, po ostatecznym dodaniu produktów do „Koszyka” zostaje przekierowany do formularza służącego do składania zamówień, celem podania adresu, danych płatnika, sposobu dostawy oraz metody płatności. Następnie Klient zostaje przekierowany do podsumowania zamówienia. Złożenie zamówienia zostaje dokonane poprzez wybranie przycisku „Kupuję i płacę”.
 9. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 10. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 11. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, w tym przed bezpośrednim zatwierdzeniem i złożeniem przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 12. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi informację o przyjęciu zamówienia (przyjęcie oferty) na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia lub powiązany z Kontem klienta. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu zamówienia.
 13. Realizacja Umowy następuje po uregulowaniu przez Klienta należności za zamówiony towar.

IV. Sposoby i terminy płatności

 1. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:płatność online za pośrednictwem PayU z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399
  • przelewem albo wpłatą na rachunek bankowy Sprzedawcy: estruktorzy Michał Burda 74 1950 0001 2006 4928 7541 0001 w tytule przelewu podając numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia
  • gotówką (za pobraniem) w momencie dostarczenia towaru przez dostawcę
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności online albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

V. Sposoby i terminy dostawy

 1. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach ustawowo wolnych od pracy dostawy nie są realizowane.
 3. Dostarczenie Towaru następuje za pomocą:
  1. Poczty Polskiej;
  2. Paczkomatów InPost;
  3. Kuriera DHL;
  4. Odbioru osobistego;
 4. W razie niepodjęcia przesyłki w terminie zastosowanie znajduje regulamin stosownego dostawcy określonego w pkt 3, ppkt (3.1) – (3.4) powyżej w zakresie awizowania oraz zwrotu przesyłki. Koszty niepodjętej w terminie przesyłki obciążają Klienta. W przypadku zamówienia „za pobraniem” albo „na koszt sprzedawcy (gdy zamówiono towary powyżej 250 zł), a następnie nie odebrania przesyłki pomimo awizowania, przesyłka wraca do sprzedawcy, a klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za nieodebranie przesyłki (brak wykonania obowiązków kupującego), tj. obciążony zostaje kosztami dostawy i zwrotu towaru. Powyższego nie stosuje się do przypadków, gdy klient odstąpił od umowy – w takim przypadku stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta.
 5. Sprzedawca nadaje Towar w terminie nie dłuższym niż 4 (słownie: cztery) dni robocze. Początek biegu terminu nadania Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  1. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 6. Z chwilą wydania towaru na Kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Za wydanie towaru uważa się jego odebranie od przewoźnika lub spedytora przez Klienta.

VI. Zwroty

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną (e-mail) na adres Sprzedawcy: estruktorzy Michał Burda, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, e-mail: czesc@crata.pl
 3. Klient może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, zamieszczonego pod adresem https://crata.pl/formularz-odstapienia-od-umowy,​ jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Aby zachować termin odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.
 5. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów których przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, to jest w szczególności umów, których przedmiotem był zakup produktu:
  1. o niestandardowych rozmiarach wykonanych na indywidualne zlecenie klienta lub po użyciu kreatora indywidualnego rozmiaru na karcie produktu,
  2. o niestandardowym obszyciu, czyli lamówką lub obszyciem podwójnym
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 9. Sprzedawca dokona zwrotu płatności tylko i wyłącznie za pomocą przelewu bankowego. Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

VII. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta pisemnie na adres: estruktorzy Michał Burda, Obozowa 43, 01-161 Warszawa lub drogą mailową na adres: czesc@crata.pl.
 3. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie danych Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji oraz żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji
 5. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę drogą mailową. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

VIII. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto klienta, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.
  1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji, (2) kliknięciu pola „Zarejestruj się”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: adres poczty elektronicznej oraz hasła. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@crata.pl
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na w stopce Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji, zaznaczając wcześniej odpowiednie zgody. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie składania zamówienia – z chwilą złożenia Zamówienia Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@crata.pl.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. dostęp do sieci Internet
  2. czynne konto poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji.
 3. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 4 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@crata.pl lub pisemnie na adres: estruktorzy Michał Burda, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.
 4. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: czesc@crata.pl. lub pisemnie na adres: estruktorzy Michał Burda, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.
 5. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie https://crata.pl/regulamin.
 2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 3. Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.